w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Staszowie przy ul. Opatowskiej 31 na czas nieoznaczony i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Staszowie przy ul. Rynek 1 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2017

Treść uchwały

w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr III/7/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny lokalu użytkowego nr 1 zlokalizowanego w głównym budynku A położonym w Staszowie, przy ul. Szkolnej 14 na rzecz Biblioteki Publicznej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

Treść uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętorzyskiego

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

Treść uchwały