w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXVII/329/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Wiązownica Mała

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych w Grzybowie gmina Staszów w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego