w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie powołania rady redakcyjnej „Monitora Staszowskiego"

Treść uchwały

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela sołtysów/przewodniczących osiedli do rady redakcyjnej „Monitora Staszowskiego"

Treść uchwały

w sprawie wyznaczenia Radnych Rady Miejskiej w Staszowie do rady redakcyjnej „Monitora Staszowskiego"

Treść uchwały

w sprawie wydawania pisma samorządowego „Monitor Staszowski’’

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata 2018-2022 wśród dzieci poniżej drugiego roku życia zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały