W sprawie powołania Komisji ds odbioru końcowego zadania pn: „Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne – opracowanie koncepcji architektonicznej, kosztorysu oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 003730T nowy numer 385015T ul. Szkolna – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Koniemłoty

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Kontynuacja budowy chodnika w Smerdynie (Dolnej)” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Smerdyna

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup kontenera magazynowego” (naczepa samochodowa typu kontener) w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Zagrody

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji ds odbioru końcowego zadania pn: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730,” „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wiązownicy Kolonii nr 165 od km 0+000 do km 0+975 .”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 003828T (nowy nr 385111T) w Łukawicy od km 0+000 do km 0+533"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Udrożnienie rowów wraz z wymianą przepustów” w miejscowości Grzybów, Krzczonowice, Mostki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018

Treść zarządzenia

w sprawie wskazania zespołu informatycznego do spraw obsługi Terytorialnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Treść zarządzenia

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Treść zarządzenia

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2018 roku

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn: „Remont elewacji budynku Świetlicy Wiejskiej położonego w miejscowości Czernica na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 93”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu „INTERAKTYWNA M@tTEM@TYK@”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie: RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)

Treść zarządzenia

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiązownicy Dużej

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn:
- „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” realizowana w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów”.
- „Nadzór inwestorski nad rozbudową budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” realizowaną w ramach projektupn.: „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów”

Treść zarządzenia

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko referenta ds. planowania przestrzennego w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania zadania „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”, wspófinansowanego w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Przebudowa schodów terenowych na działce nr 5839/7 w Staszowie przy ul. Poprzecznej” – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy”- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup i montaż piłkochwytów” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Stefanówek

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie ciągu pieszego – utwardzenie terenu działek zlokalizowanych w Staszowie nr 5912/7, 5912/10, 5912/11”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Przebudowa drogi gminnej nr 385129 T w Wiązownicy Kolonii od km 0+310 do km 0+908 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.”

Treść zarządzenia

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść zarządzenia

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść zarządzenia

w sprawie: procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji finansowo - księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły i innej placówki oświatowej

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członków Rady Nadzorczej w Spółce Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja Rynku i ulicy Ponickiej w Kurozwękach”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Remont cząstkowy dróg przy użyciu remontera” w ramach zadania „Bieżące remonty dróg”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn:
- „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym”.
- „Nadzór inwestorski nad przebudową oraz zmianą sposobu uzytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym”.

Treść zarządzenia

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie

Treść zarządzenia

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiązownicy Dużej

Treść zarządzenia