w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członków Rady Nadzorczej w Spółce Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja Rynku i ulicy Ponickiej w Kurozwękach”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Remont cząstkowy dróg przy użyciu remontera” w ramach zadania „Bieżące remonty dróg”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn:
- „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym”.
- „Nadzór inwestorski nad przebudową oraz zmianą sposobu uzytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym”.

Treść zarządzenia

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie

Treść zarządzenia

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiązownicy Dużej

Treść zarządzenia

zmieniające zarządzenie nr 129/2014 z dnia 9.07.2014r w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

Treść załącznik do zarządzenia - Instrukcja

Załącznik nr 1 do Instrukcji

Załącznik rn 2 do Instrukcji

Załącznik nr 3 do Instrukcji

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 15/03 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Staszów

Treść zaarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 16/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60 m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie - wykonanie prac rozbiórkowych, drenażu oraz zakup wraz z dostawą wyposażenia boiska do piłki plażowej”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmiany Zarządzenia Nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej w Spółce Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1 do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akcjowej i Czereśniowej.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Utwardzenie placu parkingu na terenie świetlicy „Jutrzenka” i wykonanie opaski wokół budynku” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Krzywołęcz

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce ,, Zdrowie Koniemłoty - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.’'

Treść zarządzenia

Treść informacji

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup, dostawa pomocy dydaktycznych oraz mebli i wyposażenia wraz z montażem na potrzeby realizacji projektu „INTERAKTYWNA M@TEM@TYKA” wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie: RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Budowa altany rekreacyjnej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Ponik

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Budowa altany rekreacyjnej – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Jasień

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Budowa wiaty rekreacyjnej na placu przy remizie OSP – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Czernica

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno – Prywatnego

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia

w sprawie w zmiany składu osobowego Komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej” – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60 m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie"

Treść zarządzenia

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmiany Zarządzenia Nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej w Spółce Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

Treść załączników do zarządzenia

Informacja odnośnie złożonych zgłoszeń na członków Rady Nadzorczej

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiązownicy Dużej

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia