w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw – sołectwo Lenartowice”.

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Treść zarządzenia

Rocznego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Formularz zgłaszania opinii wersja pdf

Formularz zgłaszania opinii wersja edytowalna

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie” - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie – aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie wykonania m.in. placu zabaw, siłowni plenerowej oraz boiska wielofunkcyjnego”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniowa” działki o nr ewidencyjnym 465/3, 465/7

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania „Wykonanie figury żołnierza I batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów stacjonującego w Staszowie w latach 1923 – 1939 wraz ze znakiem orła wojskowego używanego w 1939 r. w ramach realizacji projektu: „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn:
- „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym” – II etap – wykonanie ścian parteru”.
- „Nadzór inwestorski nad budową budynku świetlicy w Czajkowie Południowym – II etap – wykonanie ścian parteru”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Przebudowa drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa schodów terenowych na działce nr 5839/7 w Staszowie przy ulicy Poprzecznej”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa chodnika na placu szkolnym” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Wiązownica Duża

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu gwarancyjnego zadania pn: „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m - certyfikowany”

Treść zarządzenia

w sprawie rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków pracującej w technologii złoża biologicznego do budynku świetlicy w Kopaninie”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa na terenie działki nr 5786 w Staszowie Otwartej Strefy Aktywności”, realizowana w ramach projektu pn.: „Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Staszów”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych” - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na usunięcie kolizji kabla energetycznego

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej – II etap” - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie rozbudowy budynku szkoły o salę gimnastyczną”.

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Ziemblicach” działka o nr ewidencyjnym 404/9.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 dla miejscowości: Podmaleniec, Sztombergi, Wiązownica Duża, Wola Osowa

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa altany rekreacyjnej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Jasień

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek Oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 385064T w Czernicy od km 3+319 do km 4+001 .”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 2+002 do km 2+427 .”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Modernizacja boiska w Dobrej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Dobra i Podmaleniec

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Poddębowiec

Treść zarządzenia

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce działającej pod firmą: ,, Zdrowie Koniemłoty – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’’

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji ds odbioru końcowego zadania pn: „Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne – opracowanie koncepcji architektonicznej, kosztorysu oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 003730T nowy numer 385015T ul. Szkolna – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Koniemłoty

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa wiaty rekreacyjnej na placu przy remizie OSP” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Czernica

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Kontynuacja budowy chodnika w Smerdynie (Dolnej)” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Smerdyna

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup kontenera magazynowego” (naczepa samochodowa typu kontener) w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Zagrody

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji ds odbioru końcowego zadania pn: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730,” „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wiązownicy Kolonii nr 165 od km 0+000 do km 0+975 .”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 003828T (nowy nr 385111T) w Łukawicy od km 0+000 do km 0+533"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Udrożnienie rowów wraz z wymianą przepustów” w miejscowości Grzybów, Krzczonowice, Mostki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018

Treść zarządzenia

w sprawie wskazania zespołu informatycznego do spraw obsługi Terytorialnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Treść zarządzenia