w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. na lata 2018-2020

Treść uchwały

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Staszów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne
świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 grudnia 2010 rokuw s prawie określenia jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/490/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Staszów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie przyznania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2018

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały

Link do treści aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego