w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego

Treść uchwały

w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej

Treść uchwały

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Staszowie oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego