w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego zmienionej uchwałą Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego

Treść uchwały

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2018 rok

Treść uchwały

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok

Treść uchwały

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy wotum zaufania

Treść uchwały