w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Staszów

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie dotacji z budżetu Gminy Staszów dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Staszów

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

Treść uchwały

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Staszowie na skrzyżowaniu ulicy Targowej i ulicy Tadeusza Kościuszki

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego