w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Staszów na rok szkolny 2020/2021

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/207/2019 Rady Miejskiejw Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2020 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/208/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2020 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego.

Treść uchwały