dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Treść raportu

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0051/18 pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów”, realizowanego w ramach Działania 7.4. - „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej - „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 04.12.2020 r.

Treść informacji

Treść informacji

Dotyczące zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg samorządowych  w  województwie świętokrzyskim

Treść wystąpienia

Treść informacji