Informacja o wydaniu zarządzenia nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnai 16 marca 2021 roku w sprawie wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

Link do opublikowanego zarządzenia

OGŁOSZENIE


Wiejski Klub Sportowy „Polesie” z siedzibą w Wiązownicy-Kolonii 6, 28-200 Staszów złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.
„Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów - Zajęcia profilaktyczno-sportowe z klubem Polesie”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) burmistrz miasta i gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Wiejski Klub Sportowy „Polesie”, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 marca 2021 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą
elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć

Treść oferty [wersja pdf]

Dokument źródłowy [wersja pdf]

 

Staszowski Ośrodek Trzeźwości z siedzibą przy ul. Parkowej 6 w Staszowie złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno- społecznych”.

Pełna treść ogłoszenia (pdf)

Skan oferty (pdf)

Stowarzyszenie Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej 29, 28-200 Staszów złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji pn.: Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów- Zajęcia z sekcji narciarstwa biegowego

Treść dokumentu źródłowego ogłoszenia w pdf

Treść oferty w pdf

OGŁOSZENIE

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów z siedzibą przy ul. Koszarowej 7 w Staszowie, złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji pn.: Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych.

Treść dokumentu źródłowego ogłoszenia w pdf

Treść oferty w pdf

OGŁOSZENIE

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Staszowie z siedzibą przy ul. Parkowej 6 w Staszowie, złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: kultury i sztuki pn.: Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych-plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych.

 

Treść dokumentu źródłowego ogłoszenia w pdf

Treść oferty w pdf

OGŁOSZENIE


Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach z siedzibą przy ul. Zamkowej 5 w Kielcach złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: kultury i sztuki pn.: Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych-plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych-Staszowskie lato literackie


Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) burmistrz miasta i gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 października 2020 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem). Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek kopeć

Dokumenty źródłowy

Link do skanu oferty Związku Literatów Polskich

 

Treść ogłoszenia

w sprawie wyboru ofert w ramach drugiego otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

Treść zarządzenia

OGŁOSZENIE

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów złożył ofertę z zakresu: kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn.

„Organizacja i przeprowadzenie Mikołajkowo-świątecznych turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Staszowie”

    
    Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

    Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 grudnia 2018 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301  lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu  (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Treść oferty

w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów określonej w art. 19b-19h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść protokołu

Zarządzenie nr 46/2018 Bu rmistrza Miasta i Gminy Staszówz dnia 9 marca 2018 rokuw sprawie:  ogłosze nia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Link do treści zarządzenia

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów złożył ofertę z zakresu: kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie Mikołajkowo-świątecznych turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Staszowie”

Treść ogłoszenia o złożeniu oferty

Treść złożonej oferty

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zarządzeniem nr 76/2017 ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Link do zarządzenia

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządzeniem nr 75/2017 ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór Operatora Konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu administracji publicznej na zadanie pn. Udzielenie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Staszów - rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

Link do zarządzenia