w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów określonej w art. 19b-19h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść protokołu

Zarządzenie nr 46/2018 Bu rmistrza Miasta i Gminy Staszówz dnia 9 marca 2018 rokuw sprawie:  ogłosze nia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Link do treści zarządzenia

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów złożył ofertę z zakresu: kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie Mikołajkowo-świątecznych turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Staszowie”

Treść ogłoszenia o złożeniu oferty

Treść złożonej oferty

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zarządzeniem nr 76/2017 ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Link do zarządzenia

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządzeniem nr 75/2017 ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór Operatora Konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu administracji publicznej na zadanie pn. Udzielenie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Staszów - rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

Link do zarządzenia

Link do zarządzenia nr 289/2016 Burmstrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2017 roku

Link do zarządzenia

Link do wzoru oferty na realizację zadania

Informujemy, iż zostało opublikowane Zarządzenie nr 281/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2017 roku.

Link do treści zarządzenia

Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie, zarządzeniem nr 242/2016 z dnia 7 litopada 2016 roku zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie przyjęcia projektu "Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok"

Link do zarządzenia oraz formularza zgłaszania opinii

Link do zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów nr 123/2016 w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Staszów w 2016 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Link do zarządzenia

Organizowanie zajęć, turniejów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
o charakterze gminnym i ponadgminnym

Treść ogłoszenia

Treść oferty

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządzeniem nr 26/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku przyznał dotację na wykonanie zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów do realizacji przez kluby sportowe

Treść zarządzenia nr 26/2015

Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu na nabór wniosków na wykonanie zadań celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Staszów w 2014 roku - Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przyznał dotacje i zlecił klubom sportowym wykonanie zadań celu publicznego w formie powierzenia.

Link do zarządzenia

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów wydał w dniu 30 września 2014 roku zarządzenie nr 175/2014 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu na nabór wniosków na wykonanie zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2014 roku

Link do treści zarządzenia

W dniu 12.05.2014 roku wpłynęła oferta od Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości i Parafii Koniemłoty „Przyszłość" na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na zadanie:

„Mała ojczyzna widziana oczami młodych ludzi oraz starszych pokoleń" - Integracja środowiska wiejskiego.

Nazwa własna zadania: „Przyszłość dla Przyszłości – Młodzież tworzy Muzeum Czynu Niepodległościowego w Koniemłotach" na kwotę 2.000,00 zł.(słownie złotych:dwa tysiące).

Oferta uzyskała akceptację Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i wsparcie finansowe na realizację zadania w wysokości 2.000,00 zł.( słownie złotych: dwa tysiące).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można składać pisemnie uwagi do oferty w Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31 pok. 302.

W załączeniu treść oferty

W związku z zakończeniem prac Komisji Konkursowej Burmistrz Miasta i Gminy Staszów wydał zarządzenie nr 61/2014 z dnie 8 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Staszów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2014

Link do treść zarządzenia

Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu informuje, że Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
Zarządzeniem Nr 26/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. przyznał dotacje na wykonanie zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2014 roku do realizacji przez kluby sportowe.
Wykaz klubów sportowych, którym w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu przyznano dotacje na wsparcie wykonania zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014r., stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
W związku z powyższym prosi się kluby sportowe, którym przyzano dotacje w kwocie niższej niż wnioskowaną w ofercie o dokonanie korekty do wniosku poprzez złożenie aktualizacji.
Formularz korekty do pobrania: ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w zakładce Urząd (Pliki do pobrania), Biuletynie Informacji Publicznej www.bipstaszow.pl
i w Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu.