w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzrdaż nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania

Treść uchwały

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Staszów na lata 2021-2025

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Staszów porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 - 2030

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/390/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu.

Treść uchwały