w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Staszowie przy ul. Rynek 1 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania.

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2022 rok.

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2021 rok.

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/502/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2022 rok

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035

Treść uchwały

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku przez Gminę Staszów

Treść uchwały