w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 8 im. J. Ch. Andersena z Przedszkolem Filialnym z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Rewitalizacja osiedla Północ w Staszowie - Przebudowa ulicy Langiewicza” oraz nadzoru inwestorskiego.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji ds. odbiorów sprzętu komputerowego, serwerów, części oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Staszów w roku 2011

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/04 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 8 kwietnia 2004 roku

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie: zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w Staszowskim Ośrodku Kultury w Staszowie w okresie od 16.03.2011 r. - 08.04.2011 r.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi - droga gminna Nr 003738T Nr 1 w Ziemblicach” oraz nadzoru inwestorskiego

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi - droga gminna Nr 003835 T Wiązownica Duża Granicznik” oraz nadzoru inwestorskiego

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, oraz przygotowania dokumentacji archiwalnej (Akta kat. A) do przekazania do delegatury KBW w Kielcach

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 003748T w Niemścicach”

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Termomodernizacja budynków służby zdrowia i oświatowych na terenie Gminy Staszów - wykonanie i opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Remont szaletu miejskiego w Staszowie” wraz z zamówieniem uzupełniającym

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian do  zarządzenia Nr 94/09 z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego i ustalenia regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie na stanowiskach obsługi oraz pomocniczych

Treść zarządzenia

w sprawie przyznania dotacji w roku 2011 nawykonywanie zadań na terenie Gminy Staszów do realizacji przez kluby sportowe

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej ds. rozstrzygnięcia II edycji konkursu na scenariusz edukacyjnej imprezy plenerowej o zasięgu co najmniej gminnym z okazji Światowego Dnia Ziemi (22 kwietnia 2011 r.)

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu do składania wniosków na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy w 2011 roku

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru częściowego zadani pn: "Przebudowa ulicy Łazienkowskiej w Staszowie"

Treść zarządzenia

w sprawie przyznania dotacji w roku 2011 na realizację zadań publicznych gminy,zleconych przez Gminę Staszów do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników majątkowych stanowiących własność Urzędu Miasta Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kurozwęki - ciąg turystyczny Staszów - Kurozwęki - I etap”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Kurozwęki - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji dla dokonania odbioru projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów ” zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia III Edycji konkursu na scenariusz edukacyjnej imprezy plenerowej o zasięgu co najmniej gminnym z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska ( 5 czerwca 2011 r.)

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia II Edycji konkursu na scenariusz edukacyjnej imprezy plenerowej o zasięgu co najmniej gminnym z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia 2011 r.)

Treść zarządzenia